Zostań naszym partnerem i polecaj nasze rozwiązanie producentom i uzyskaj dodatkowe korzyści finansowe

Regulamin Programu Partnerskiego

Art. 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie partnerskim („Program”) prowadzonego przez Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Organizator”).
 2. Organizatorem Programu jest Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP 9721244748, REGON 302464929, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490159, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 96.450 zł.
 3. Podmioty spełniające warunki udziału w Programie zwane są w dalszej części Regulaminu „Partnerem”.
 4. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania.

Art. 2
Zasady Programu

 1. Program skierowany jest do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych, które będą polecać i pozyskiwać Klientów dla Organizatora Programu.
 2. Udział w Programie wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu. Rejestracja w Programie oznacza wolę przystąpienia do Programu.
 3. Partner będzie podejmować czynności polegające na aktywnym pozyskiwaniu podmiotów (m.in. poprzez kierowanie na stronę Organizatora lub inicjowaniu kontaktu), które będą korzystać z usług oferowanych przez Organizatora („Klient”). Jeśli w wyniku działań Partnera, Klient rozpocznie korzystanie z usług Organizatora, Partner otrzyma wynagrodzenie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 4. Partner podejmując czynności określone w ust. 3 będzie przestrzegał przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących ochronę danych osobowych i nie będzie naruszał zakazu przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 5. Organizator przekaże Partnerowi materiały (np. prezentację, opis usługi, banery reklamowe i inne) oraz dedykowany Partnerowi landing page z formularzem kontaktowym (link). W związku z przekazanymi materiałami, logotypami, grafikami i innymi utworami w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, na potrzeby realizacji Programu, Organizator udziela Partnerowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej w czasie do czasu uczestnictwa Partnera w Programie i na potrzeby realizacji Programu, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń;
  2. rozpowszechnianie przez Internet;
  3. przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji.
 6. W przypadku, gdy Klient korzystając z landing page prześle swoje dane do Organizatora, Klient zostanie automatycznie zarejestrowany w systemie Organizatora jako Klient pozyskany przez Partnera.
 7. W przypadku, gdy Partner podejmuje czynności wobec Klienta w inny sposób niż przez landing page (np. poprzez spotkanie, rozmowę telefoniczną/internetową, wysłanie e-maila), Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazując dane Klienta i datę podjęcia czynności. Po uzyskaniu takich informacji, Organizator zarejestruje w swoim systemie takiego Klienta jako pozyskanego przez Partnera. W przypadku opisanym w niniejszym ustępie, Klient może kontaktować się z Organizatorem w inny sposób niż poprzez landing page. 
 8. O rozpoczęciu korzystania z usług Organizatora i wystawieniu pierwszej faktury Klientowi przez Organizatora, Organizator poinformuje Partnera za pomocą wiadomości e-mailowej w terminie do 5 dni.

Art. 3
Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie przysługuje Partnerowi, gdy Klient rozpocznie korzystanie z usług Organizatora i zapłaci pierwszy abonament.
 2. Wynagrodzenie przysługuje w wysokości 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100) netto (dla Partnera będącego płatnikiem podatku VAT) lub brutto (dla Partnera niebędącego płatnikiem podatku VAT).
 3. Rozliczenia podatku i innych zobowiązań publicznoprawnych wynikających z otrzymanego przez Partnera wynagrodzenia, dokonuje Partner.
 4. Rozliczenie wynagrodzenia będzie następowało w okresach miesięcznych.
 5. Partner wystawi Organizatorowi fakturę VAT lub inny dokument rozliczeniowy. Partner wystawi fakturę VAT w przypadku, gdy Partner jest podmiotem będącym płatnikiem podatku VAT albo rachunek wystawiony na kwotę brutto w przypadku, gdy Partner jest podmiotem niebędącym płatnikiem podatku VAT. Wystawiając rachunek, Partner oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT oraz że nie prowadzi działalności gospodarczej.
 6. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu rozliczeniowego jest informacja od Organizatora, o której mowa w § 2 ust. 8.
 7. Strony oświadczają, iż wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez własnoręcznego podpisu wystawcy faktury VAT.
 8. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego.

Art. 4
Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Program jest prowadzony niezgodnie z Regulaminem, Partner może złożyć w każdym czasie reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji, opis sytuacji, która uzasadnia złożenie reklamacji, treść żądania załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe Partnera w celu przekazania informacji o sposobie załatwienia reklamacji.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1. pocztą elektroniczną na adres: affiliates@100shoppers.com,
  2. pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania i odpowiedź zostanie doręczona w tej samej formie, w jakiej została wysłana reklamacja.

Art. 5
Ochrona danych osobowych

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, akceptowanej przy rejestracji i dostępnej w Serwisie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu.

Art. 6
Obowiązywanie Programu

 1. Program obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Partner jest uprawniony do zakończenia udziału w Programie w drodze wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W chwili zakończenia udziału w Programie kończy się okres rozliczeniowy między Stronami.
 3. Rezygnacja z udziału w Programie następuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod rygorem nieważności.

Art. 7
Poufność

Partner zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie przebiegu i zasad współpracy z Organizatorem.

Art. 8
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z Programem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne.
 2. Skorzystanie z Programu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin Programu dostępny jest na stronie https://100shoppers.com/terms-of-affiliate-program.
 4. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu. Organizator poinformuje Partnera o zmianie regulaminu nie później niż w terminie 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Partner jest uprawniony do zakończenia udziału w Programie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.

Table of contents

Choose your country

Poland

Lithuania

Austria

Estonia