Zostań naszym partnerem i polecaj nasze rozwiązanie producentom i uzyskaj dodatkowe korzyści finansowe

Regulamin świadczenia usług

Art. 1
Zakres Regulaminu

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług Serwisu prowadzonego przez Simply4net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 2
Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – Simply4net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP 9721244748, REGON 302464929, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490159, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 96.450 zł.

Dane – informacje zbierane przez Administratora ze Sklepów i strony Producenta dotyczące aktywności Konsumenta w odniesieniu do potencjalnych zakupów (m.in. liczba kliknięć, wyświetlanie ofert, statystyka sprzedaży produktów, rozkład cen, rozkład dostępności), a następnie udostępniane Producentom.

Informacja Produktowa – informacja o oferowanych przez Sklep produktach lub usługach Producenta wraz z ich orientacyjną ceną.

Klient – osoba odwiedzająca stronę www Producenta, potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z usług lub produktów Producenta, oferowanych przez Sklep.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – miejsce w serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe lub inne informacje.

Kupujący – osoba, która po kliknięciu na odpowiedni odnośnik w Oprogramowaniu dokonała zakupu określonego towaru lub usługi.

Oprogramowanie – utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), w szczególności w formie widżetu umożliwiającego wyświetlanie treści ofert Sklepów i porównywanie cen poszczególnych produktów, a także kody rejestrujące transakcje umieszczone na stronach Sklepów. W zakresie urządzeń mobilnych Oprogramowanie może być tworzone dla określonego urządzenia i działać tylko na tym urządzeniu i w określonych wymaganiach technicznych.

Producent – osoba fizyczna, osoba prawna albo zorganizowana jednostka, której ustawa przypisuje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji w Serwisie oraz dostarczyła informacje handlowe w celu ich zamieszczenia w Oprogramowaniu i jest zainteresowana reklamowaniem swoich produktów za pośrednictwem Serwisu lub Oprogramowania zainstalowanego na swojej stronie internetowej.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

Serwis – strona działająca pod adresem, https://100shoppers.com lub https://getbuybox.com administrowana przez Administratora.

Sklep – podmiot oferujący produkty lub usługi Producenta.

Usługodawca – Administrator lub inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie usług oferowanych poprzez Serwis.

Użytkownik – podmiot będący Producentem.

Art. 3
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi na rzecz Producentów.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123 ze zmianami).
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Serwisie oraz udostępniany jest każdorazowo na żądanie Producenta, a także przesyłany Użytkownikowi bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji ich produktów lub usług.
 5. Administrator lub Usługodawca może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia usług i produktów, w tym w formie regulaminów promocji lub odrębnych regulaminów, które obowiązują Użytkownika po jego akceptacji.
 6. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem lub Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany podczas rejestracji, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e-mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 4
Świadczone usługi

 1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie, jak i zapoznawanie się z Danymi umieszczonymi w Serwisie jest odpłatne. Do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie określonym niniejszym artykułem dochodzi po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji i założenia Konta. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie usług zostaje rozwiązana z chwilą likwidacji Konta Użytkownika przez Użytkownika lub Administratora po uprzednim wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 2. Usługodawca dostarcza Oprogramowanie, które umożliwia przekierowanie po kliknięciu Informacji Produktowej przez Klienta na stronę Sklepu.
 3. Świadczenie usług polega na kierowaniu Klienta odwiedzającego stronę internetową Producenta do sklepów internetowych. Przekierowanie odbywa się za pośrednictwem Oprogramowania w ramach abonamentu. Producent w ramach świadczonej usługi może w dowolny sposób konfigurować zakres wyświetlanych informacji (np. cena, wybrane Sklepy). W ramach dodatkowego abonamentu Usługodawca może dostarczać raporty dotyczące produktów, sprzedaży, cen oraz dostępności produktów.
 4. Po akceptacji Regulaminu (oraz ewentualnych dodatkowych postanowień umownych związanych z wybranymi przez Producenta usługami świadczonymi przez Usługodawcę), Producentowi udzielona stosowna licencja na Oprogramowanie w celu skorzystania z usług. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Serwisie, w tym Oprogramowania oraz innych aplikacji, należą w zależności od oferowanych usług do Administratora lub Usługodawcy.
 5. Każdy Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie newsletter na wskazany adres mailowy zarówno w trakcie korzystania z Serwisu, jak i po zakończeniu korzystania z niego.
 6. Każdy Użytkownik ma możliwość skorzystania z darmowego 14-dniowego okresu próbnego od dnia założenia Konta, podczas którego ma dostęp do w pełni funkcjonującej Usługi.

Art. 5
Rejestracja i użytkowanie Serwisu

 1. Podstawą skorzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Producenta warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji oraz założenie konta Użytkownika.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się w Serwisie oraz akceptacji Regulaminu, który jest każdorazowo wysyłany Użytkownikowi na wskazany przez niego adres mailowy po skutecznym zawarciu umowy na korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba lub jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do czynności prawnej i zaakceptowała postanowienia Regulaminu, a także zrealizowała procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych lub niepełnych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.
 6. Podczas rejestracji, jak i w każdym czasie, Producent może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych przesyłanych przez Administratora lub Usługodawcę i odrębną zgodę na otrzymanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych przez kontrahentów Administratora. Producent w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 7. Producent może zmienić lub usunąć swoje dane osobowe za pomocą edycji Konta w Serwisie.
 8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Producenta mogą zostać nałożone na niego blokady czasowe na używanie części lub całości opcji Serwisu lub Oprogramowania. Jeżeli Producent posiada kilka Kont, blokada może zostać nałożona na wszystkie jego Konta.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z naruszeniem Regulaminu.
 10. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu umieszczone przez Producenta materiały, które są niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania Producenta. 

Art. 6
Obowiązki Producenta

 1. Producent zobowiązany jest do:
  1. zamieszczenia skryptu dostarczonego przez Usługodawcę,
  2. bieżące aktualizowanie Informacji Produktowej (np. w formacie pliku XML) zawierającej w szczególności:
    • podanie nazwy produktu lub usługi,
    • podanie kodu EAN lub GTIN,
    • podanie kodu producenta,
    • podanie rekomendowanej ceny (cena katalogowa).
 2. W Panelu wyświetlane są potencjalne Sklepy, których Informację Produktową Producent może opublikować na swojej stronie internetowej.
 3. W przypadku wyświetlania Informacji Produktowej przez Producenta uważa się, że wyświetlanie Informacji Produktowej odbywa się przez czas nieokreślony.
 4. W ramach powierzchni przeznaczonej na wyświetlanie Informacji Produktowej możliwe jest – w przypadku braku adekwatnej Informacji Produktowej – wyświetlanie Informacji Produktowej, która określona zostanie w oparciu o pliki cookies zapisane przez przeglądarkę internetową urządzenia końcowego użytkownika usług Producenta. Możliwość wyświetlania Informacji Produktowej, dotyczącej produktu lub produktów zbliżonych do preferencji użytkownika (potencjalnego Kupującego) ustalonych w oparciu o dotychczasowe aktywności realizowane za pomocą przeglądarki internetowej, uzależniona jest od dokonania przez Producenta stosownych zmian w regulaminie, polityce prywatności, warunkach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w innym dokumencie określającym sposób świadczenia przez Producenta usług na rzecz swoich użytkowników, pozwalających temu Producentowi na zbieranie informacji o swoich użytkownikach za pomocą plików cookies. Po wprowadzeniu takich zmian Producent zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę, celem powiązania jego powierzchni reklamowej z usługą wyświetlania Informacji Produktowej w sposób opisany powyżej. Akceptacja Klienta zbierania plików cookies umożliwia Producentowi co najmniej przetwarzanie następujących danych:
  1. określenie, jakie Informacje Produktowe zostały za pomocą widżetu Oprogramowania zaprezentowane użytkownikowi wyświetlającemu stronę internetową oraz
  2. ustalenie zachowania użytkownika na stronie internetowej, na której znajduje się widżet Oprogramowania, w tym sposobu korzystania przez użytkownika z widżetu.
 5. W celu realizacji zapisów ust. 4, Producent zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych, która stanowi Załącznik nr 1.

Art. 7
Wymagania techniczne

 1. Serwis i Oprogramowanie mogą zawierać takie elementy, jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Usługodawca, Usługodawca zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  2. ramki,
  3. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach:
  1. dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa,
 3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  1. Internet Explorer 10,
  2. Mozilla Firefox 22,
  3. Opera 15,
  4. Safari 9,
  5. Google Chrome 28.
 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

Art. 8
Rozliczenia

 1. Producent, z tytułu świadczonych przez Usługodawcę usług, zobowiązany jest do zapłaty abonamentu, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Usługodawcy https://100shoppers.com/pricing/ lub ustalonego indywidualnie z Usługodawcą.
 2. Producent dokonuje płatności abonamentu oraz płatności za dodatkowe usługi na rachunek bankowy Usługodawcy. Usługodawca może umożliwić korzystanie z płatności za pośrednictwem usług Paypal, Revolut i innych.
 3. Producent będzie otrzymywał fakturę Vat za zakupione usługi w Panelu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Koszty ewentualnych różnic kursowych oraz opłaty związane z transferem pokrywa Producent.

Art. 9
Licencja

 1. W przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych innych wymaganych regulaminów, a także pobrania i zainstalowania Oprogramowania, Administrator, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Oprogramowania, udziela Producentowi licencji na bezpłatne korzystanie z Oprogramowania (Licencja).
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1, uprawnia Producentowi do korzystania wyłącznie ze wskazanych funkcji Oprogramowania i korzystania z Serwisu.
 3. Producent na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich,
  2. pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Usługodawcy wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich,
  3. rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia, sprzedaży na rzecz osób trzecich Danych zawartych w Serwisie bez względu na formę,
  4. udzielania sublicencji;
  5. dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
 5. Producent udziela Administratorowi licencji na wykorzystanie nazwy i logotypu Producenta oraz informacji o Producencie w materiałach informacyjno-promocyjnych dowolnego typu (w tym elektronicznych oraz dostępnych w sieci Internet) związanych z realizowaniem przez Administratora umowy. Licencja udzielana jest na czas określony, to jest na czas trwania umowy, od dnia jej podpisania. Licencja może być wypowiedziana w każdym czasie z 2 tygodniowych okresem wypowiedzenia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej. Licencja jest niewyłączna, bezpłatna i obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar poza jej granicami.

Art. 10
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Oprogramowania, wyświetlania Informacji Produktowej, Producent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na adres: Simply4net Sp. z o.o., ul. ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, środkami komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną na adres: hello@100shoppers.com.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. określenie specyfikacji reklamowanej usługi;
  2. określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w usłudze;
  3. dane kontaktowe Producenta, takie jak: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 6. W przypadku niedostępności usługi, Producent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, zaś Usługodawca powinien w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia przywrócić działanie usługi.

Art. 11
Wypowiedzenie Umowy

Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać drogą mailową.

Art. 12
Wyłączenie odpowiedzialności i zachowanie poufności

 1. Wszelkie działania Producenta w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Producenta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Producent wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści uzyskane w związku ze świadczeniem usług, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach innych niż realizacja świadczeń określonych niniejszym Regulaminem. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych podmiotów.
 3. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Producenta lub osobę działającą w jego imieniu i za skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Producenta lub osobę działającą w jego imieniu spowodowane niezależnymi od Administratora i Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora bądź Usługodawcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym na stronach Serwisu. Zaprzestanie działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących Usługodawcę i Administratora z Producentem.
 6. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane:
  1. specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
  2. mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
  3. other technical aspects over which the Administrator has no influence, despite preserving due diligence in for provision of services through the Website.ᅠ
 7. Administrator zobowiązuje się do zachowania w całkowitej poufności informacji o charakterze poufnym uzyskanym od Producenta (dalej: Informacja poufna). Informację poufną stanowią wszelkie informacje uzyskane przez Administratora w związku z wykonywanymi świadczeniami na rzecz Producenta w ramach podjętej współpracy, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby narazić Producenta na szkodę, a w szczególności informacje stanowiące tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje o charakterze finansowym, osobowym, technicznym, technologicznym i organizacyjnym, informacje obejmujące politykę cenową, koncepcje dystrybucyjne i marketingowe, a także wszystkie pozostałe informacje uzyskane w związku z łączącym Strony stosunkiem prawnym, jeżeli informacje te mają realną lub potencjalną, materialną i niematerialną wartość i nie są powszechnie dostępne.

Art. 13
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy.
 2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 123 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zmianami).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: hello@100shoppers.com.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków po uprzednim poinformowaniu Użytkownika minimum 14 dni przed dokonaną zmianą, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 6. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 1, Producent ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. W takim przypadku Producent obowiązuje dotychczasowa wersja dokumentów, chyba, że Administrator wskaże, że brak akceptacji postanowień spowoduje wygaśnięcie umowy między Administratorem bądź Usługodawcą a Producent, co w efekcie może doprowadzić do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
 7. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, oraz w odrębnych regulaminach stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez strony i regulują korzystanie z Serwisu przez Producenta.
 8. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna pod następującym adresem: https://100shoppers.com/pl/regulamin.
 9. Załącznikiem do regulaminu jest Załącznik nr 1 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2019 roku.

Załącznik nr 1: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta pomiędzy:

Producentem, zwanym w niniejszej umowie „Administratorem Danych” lub „Administratorem”

i

Usługodawcą, zwanym w niniejszej umowie „Procesorem” lub „Przetwarzającym”, 

dalej łącznie zwanymi „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”.

§ 1 - DEFINICJE

Dla potrzeb Umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

 1. Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) Rozporządzenia 2016/679.
 3. Umowa – niniejsza umowa.
 4. Umowa Główna – zawarta przez Administratora z Przetwarzającym umowa o świadczenie usługi 100shoppers.com.
 5. Rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

§ 2 - OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:

 1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia 2016/679, w związku z zawarciem Umowy Głównej.
 2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia 2016/679, tj. podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) Rozporządzenia 2016/679 w ramach Umowy, co oznacza, że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Administratora.

§ 3 - PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

 1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, w związku ze świadczeniem usługi 100shoppers.com.
 2. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 4 - RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH I KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych odwiedzających stronę internetową Producenta.  www page.
 2. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie Umowy obejmuje dane zawarte w plikach cookie, zapis numeru IP i zachowanie odwiedzającego stronę internetową Producenta.
 3. Rodzaj powierzonych danych nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679.

§ 5 - CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
 2. Celem powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych jest świadczenie usług 100shoppers.com.
 3. Przetwarzający, w zakresie realizacji celu określonego w ust. 2 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie, niszczenie.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
 5. Z uwagi na cel powierzenia przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych będzie miało charakter cykliczny.

§ 6 - SZCZEGÓŁOWE ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uważa się w szczególności polecenie przetwarzania danych zawarte w Umowie Głównej.
 2. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w Umowie, w tym wskazówek i instrukcji przekazywanych przez Administratora oraz w Rozporządzeniu 2016/679.
 3. Przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający podejmuje środki zabezpieczające Dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
  1. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem,
  2. zobowiązuje się, że osoby, którymi będzie posługiwał się przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy będą należycie przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności:
   • przepisów prawa i procedur dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych osobowych;
   • procedur dotyczących postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 i udostępnia go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia 2016/679.
 4. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

§ 7 - DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi Danych informacje dotyczące przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
 2. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w ciągu 5 dni od dnia otrzymania takiego żądania.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych Osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679.
 4. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora (według sposobu kontaktu lub przesyłania zawiadomień oznaczonego w Umowie Głównej) o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia.

§ 8 - PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzający może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (subprocesora).
 2. Administrator wyraża zgodę na podpowierzenie przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.
 3. Przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców, z których korzysta oraz o wskazuje tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
 4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego.
 5. The Administrator will have rights arising from the agreement directly towards the subcontractor (sub-processor). The Processor will inform the Administrator about theᅠ termination of the sub-processing agreement within 3 days.
 6. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowały co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający.
 7. Jeżeli podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków Ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych subprocesorów spoczywa na Przetwarzającym.

§ 9 - AUDYT PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających Rozporządzenia 2016/679 oraz Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych.
 2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową, przy czym za audyt Strony uznają przeprowadzenie przez Przetwarzającego analizy posiadanych zabezpieczeń w wybranym przez Administratora lub wskazany przez niego podmiot, zakresie i przedstawienie wyników raportu Administratorowi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie danych.

§ 10 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych niezgodnego z Umową Przetwarzania. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (subprocesora) lub osób upoważnionych przez Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych jak za własne działania i zaniechania.
 2. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia przez Przetwarzającego postanowień Umowy lub obowiązujących przepisów prawa (z przyczyn leżących po jego stronie), Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, zapłaty kary grzywny, administracyjnej kary pieniężnej, Przetwarzający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów jakie Administrator poniesienie lub jakie będzie zobowiązany ponieść, w tym również kosztów postępowania sądowego lub sądowo-administracyjnego przy czym wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia nie może przewyższać trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z Umowy głównej.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia określonego zgodnie z umową usługi 100shoppers.com.

§ 11 - ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

 1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający zobowiązany jest zaprzestać Przetwarzania Danych Osobowych oraz usunąć ze swoich zbiorów i systemów informatycznych wszelkie Dane Osobowe i ich istniejące kopie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Pomimo zaprzestania świadczenia usług związanych z powierzeniem Przetwarzania Danych osobowych, Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych dotyczących potwierdzenia wykonania usługi na rzecz Administratora, w szczególności zapisów w ewidencji korespondencji prowadzonej przez Przetwarzającego. Ponadto Przetwarzający jest uprawniony do zachowania Danych Osobowych w okresie i w zakresie w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 3. Przez usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, rozumieć należy zniszczenie Danych Osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Usunięcie danych należy udokumentować pisemnym oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione przez Przetwarzającego. Przetwarzający zobowiązuje się do przekazania Administratorowi oświadczenia o usunięciu Danych Osobowych w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Administratora.
 5. Rozwiązanie Umowy Głównej w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron skutkuje wygaśnięciem Umowy.
 6. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. organ nadzorczy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych powierzonych przez Administratora,
  2. the Administrator, as a result of the audit referred to in ᄃ 8 of the Agreement, states that the Processor does not comply with the principles of Personal Data Processing with regard to data entrusted by the Administrator, and the 14-day deadline to remove the violations expires,
  3. Przetwarzający wykorzystywał Dane Osobowe niezgodnie z Umową lub z przepisami prawa, niewłaściwie przetwarzał powierzone Dane Osobowe pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu ich przetwarzania, lub powierzył przetwarzanie Danych Osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

§ 12 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 4. Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Wiążąca jest wersja polska.

Table of contents

Choose your country

Poland

Lithuania

Austria

Estonia